...

StopDuchenne Poland

Światowy Dzień Dystrofii Mięśniowej Duchenne'a
Polska 2023

Logo obchodów Światowego Dnia Dystrofii Miesniowej Duchenne'a. Czerwony napis Duchenne podkreślony czerwoną kreską i po prawej stronie czarny napis światowy dzień. Pod napisem światowy dzień jest czerwona kula ziemska.

Wstęp

Zapraszamy do udziału w obchodach Światowego Dnia Dystrofii Mięśniowej Duchenne’a 2023 organizowanych przez Fundację StopDuchenne przy współudziale Akademii Leona Koźmińskiego, Fundacji Parent Project Muscular Dystrophy Polska, Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiegona, Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska oraz Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych GCPpl.

Cel obchodów

 • propagowanie w społeczeństwie wiedzy o chorobach rzadkich w szczególności DMD,
 • propagowanie w społeczeństwie wiedzy o badaniach klinicznych,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu chorych na choroby rzadkie, w szczególności na DMD,

 oraz zbiórka funduszy na:

 • pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia, w szczególności na realizację konferencji, koncertu i kampanii informacyjnej
 • zaprojektowanie lub wybranie istniejącej aplikacji na telefon, wspomagającej fizjoterapeutów i rodziców podczas fizjoterapii chorych oraz umożliwiającej wyszukanie w pobliżu miejsca zamieszkania pacjenta certyfikowanego fizjoterapeuty,
 • inny cel wskazany przez Komitet Wydarzenia, mieszczący się w budżecie przedsięwzięcia.

Główne wydarzenia

 • 7.09.2023 – konferencja dotycząca Dystrofii Mięśniowej Duchenne’a oraz badań klinicznych, podczas której odbędzie się od 4 do 6 paneli dyskusyjnych,

 • 7.09.2023 – koncert muzyki Astora Piazzolii w wykonaniu Pana Dr n. muz. Sebastiana Wypycha i jego zespołu Gang Tango:

  https://www.gangtango.pl/ oraz pokaz tanga argentyńskiego,

 • 7.09.2023 – podświetlenie budynków i mostów kolorem czerwonym, symbolizującym obchody,
 • od 4.09 do 30.09.2023 włącznie – prelekcje w szkołach podstawowych i średnich o DMD oraz na temat badań klinicznych czyli o tym jak powstają leki. Prelekcje prowadzone bedą przez Ambasadorów Badań Klinicznych GCPpl przy współudziale rodziców chorych dzieci, które uczęszczają do tych szkół – link do formularza zgłoszeniowego dla rodziców chętnych do udziału w prelekcjach, 
 • do 4.09.2023 – przygotowanie materiałów dydaktycznych do rozprowadzenia w szkołach, w których prowadzone będą prelekcje,

 • do 7.09.2023 włącznie – kampania informacyjna, wyjaśniająca co to jest DMD oraz promująca symbole choroby takie jak czerwony balonik,

 • do 7.09.2023 włącznie – zbiórka funduszy na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia, w szczególności na realizację konferencji, koncertu i kampanii informacyjnej,

Uwaga !!!

 • Fundacja StopDuchenne jako organizator główny odpowiedzialna jest za stronę organizacyjną i finansowa realizacji przedsięwzięcia,
 • Koszty realizacji wydarzenia pokrywane będą z darowizn na rzecz Fundacji StopDuchenne,
 • Wszytkie wydarzenia realizowane są pro publico bono,
 • Członkowie zarządu Fundacji StopDuchenne i Współorganizatorów działaja także pro publico bono poświęcając swój wolny czas na realizację tego projektu,
 • Udział we wszystkich planowanych wydarzeniach jest dla ich uczestników bezpłatny,
 • Koszty ewentualnych dojazdów i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Fundacja StopDuchenne składa ogromne podziękowania wszystkim, którzy pomagają nam w realizacji tego przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania składamy Akademii Leona Koźmińskiego, która wsparła nas użyczając nieodpłatnie Aulii im. Leona Koźmińskiego w celu przeprowadzenia konferencji oraz Panu Dr nauk muz. Sebastianowi Wypychowi i zespołowi Gang Tango za charytatywny występ. Bez ich wsparcia nie byłoby możliwe zrealizowanie tak dużego projektu.

Odbiorcy

Wydarzenie skierowane jest do:

 • reprezentantów środowiska medycznego, w tym fizjoterapeutów, lekarzy różnych specjalności,  pielęgniarek, przedstawicieli innych zawodów medycznych, studentów kierunków medycznych i innych zainteresowanych chorobami rzadkimi, 
 • pacjentów i ich opiekunów oraz organizacji pacjenckich,
 • osób zajmujących się badaniami klinicznymi w szczególności badaniami nad chorobami rzadkimi,
 • przedstawicieli administracji publicznej,
 • uczniów szkół podstawowych, średnich i studentów, 
 • wszystkich zainteresowanych chorobami rzadkimi i problemami osób chorujących.

Rada Naukowa Wydarzenia

Ze względu na przepisy RODO czekamy na potwierdzenie od wszystkich członków Rady Naukowej.

Po ich otrzymaniu opublikujemy skład Rady Naukowej

Informacje o konferencji

Termin: 7 wrzesień 2023

Godzina: 9.00 – 16.45

Miejsce:

Akademia Leona Koźmińskiego

Aula im. Leona Koźmińskiego

Ul. Jagiellońska 57,

03-301 Warszawa

Plan konferencji: w trakcie opracowania

Prowadzący: Dr Łukasz Więch

Informacje o koncercie

Z przykrością informujemy, iż koncert z przyczyn od nas niezależnych musiał zostać odwołany.
Żywimy nadzieję, że uda się go zrealizować w innym terminnie.

Termin: 7 wrzesień 2023

Godzina: 19.00 – 21.00 (do potwierdzenia)

Wykonawca: Zespół GangTango

Plan i repertuar: Muzyka Astora Piazzolii

Miejsce:

Scena Relax

ul. Złota 8

00-019 Warszawa

Prowadząca: w trakcie ustaleń

Organizator główny

Fundacja

Logo Fundacji StopDuchenne Poland Fundacja dla choroby Dystrofia Mięśniowa Duchenne'a i innych Chorób Rzadkich

Współorganizatorzy

Patronaty honorowe

organów administracji rządowej
organów administracji samorządowej
uczelni

Partner artystyczny

Partner merytoryczny

Patroni wydarzenia

Patroni medialni

Zapraszamy do kontaktu !

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.