...

StopDuchenne Poland

ŚDDMD - Polska 2023
Organizatorzy - Partnerzy - Patronaty

Logo obchodów Światowego Dnia Dystrofii Miesniowej Duchenne'a. Czerwony napis Duchenne podkreślony czerwoną kreską i po prawej stronie czarny napis światowy dzień. Pod napisem światowy dzień jest czerwona kula ziemska.

Organizator główny

Fundacja

Logo Fundacji StopDuchenne Poland Fundacja dla choroby Dystrofia Mięśniowa Duchenne'a i innych Chorób Rzadkich

Współorganizatorzy

Patronaty honorowe

organów administracji rządowej
organów administracji samorządowej
uczelni

Partner artystyczny

Partner merytoryczny

Patroni wydarzenia

Patroni medialni

Zapraszamy do kontaktu !

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.